Hur ska advokatbyråerna kunna locka och behålla de bästa advokaterna i framtiden? Den frågan fick utgöra avstamp för det seminarium hölls i anslutning till Advokatsamfundets fullmäktigemöte i Stockholm fredag den 12 juni.

Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing presenterade Advokat i framtiden, ett projekt som startats av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Maria Billing konstaterade att advokatkåren står inför stora utmaningar när det gäller att locka duktiga jurister och att säkra återväxten av humanjurister. Maria Billing betonade att advokater inte är vilka konsulter som helst, utan har en särställning i rättsväsendet.

Advokatsamfundets ordförande Tomas Nilsson inledde diskussionen och konstaterade att alla kan och bör delta i samtalet om advokatyrkets framtid. Han påpekade också att advokaterna har ett unikt vapen i konkurrensen med andra jurister.
– Vår främsta bundsförvant och konkurrensfördel är advokatetiken, sa han.

Stefan Brocker
Stefan Brocker

Stefan Brocker, VD för Mannheimer Swartling Advokatbyrå, konstaterade att globaliseringen blir en allt tydligare faktor att räkna med. För att klara den globala konkurrensen behöver advokatbyrån hitta och behålla de bästa talangerna, sa Brocker.

– Vi måsta ändra attityd lite grann, sa Stefan Brocker, och syftade på underrepresentationen av kvinnor bland delägarna. Samtidigt förklarade han att svenska advokatbyråer internationellt sett har ett rykte om sig som bra arbetsgivare, som kan erbjuda bättre balans i livet än många internationella byråer.

Lisa Göransson
Lisa Göransson

Lisa Göransson, advokat och ansvarig för den nordiska desken vid Allen & Overy i London, berättade om situationen vid de stora advokatbyråerna i London, där kraven ställs ännu högre än på de svenska byråerna. Just nu pågår också stora nedskärningar vid de så kallade Magic circle-byråerna.

Lisa Göransson betonade att det är nödvändigt för advokatbyråerna att ta tag i frågan, och ge de anställda större möjligheter till balans i livet.
– Man det kommer alltid att kräva hårt arbete. Man får ju trots allt inte spela Wimbledon om man bara spelar tennis på helgerna, sa hon.

Efter de tre inläggen hölls en paneldebatt ledd av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg där tre unga advokater och en biträdande jurist medverkade och samtalade med inledningstalarna samt publiken.

Panelen i debatten.
Panelen, fr. vä. Dennis Dicksen, Rickard Wikström, Agnes Andersson, Tomas Nilsson, Mia Edwall Insulander, Stefan Brocker, Lisa Göransson samt moderatorn Anne Ramberg.

De unga advokaterna var eniga om att det är hårt och krävande att arbeta på en stor affärsjuridisk advokatbyrå. Dennis Dicksen tyckte att byråerna borde kunna sänka lönsamhetskraven, och därmed öka möjligheterna för alla på byrån till ett liv i bättre balans. Rickard Wikström ansåg att det snarare var en fråga om tydliga mål och ordentlig handledning av de unga.

Agnes Andersson ansåg att advokatyrket behöver marknadsföras bland unga.
– Det finns en stereotyp bild av att advokater bara är medelålders män som jobbar jämt. Sådana förutfattade meningar riskerar att bli självuppfyllande, sa hon.

Mia Edwall Insulander är verksam som familjerättsadvokat och fokuserade framför allt på situationen för humanjuristerna. Hon konstaterade att humanjuristerna behöver utveckla sitt affärstänkande och effektivisera sin verksamhet, men att det är svårt att få tid och resurser till sådana satsningar. Mia Edwall Insulander efterlyste stöd från de affärsjuridiska byråerna på detta område.

I den efterföljande diskussionen kom många synpunkter och inlägg från publiken. Flera talare pekade på att man behöver se över hur man mäter de unga juristernas prestationer, så att man fångar in mer än bara förmågan att arbeta många debiterbara timmar. Det konstaterades också att utvecklingen går mot andra modeller för debitering än att bara räkna timmar.

Tomas Nilsson sammanfattade diskussionen med att det i stor utsträckning handlar om traditioner och kultur på advokatbyråerna, och att arbetsledningen måste ta ansvaret för att ändra denna kultur.
– Kanske kan en förändring leda till minskad lönsamhet, men långsiktigt vinner man på det, eftersom man får behålla talangerna, sa han.

Som avslutning på seminariet fick alla talarna presentera sina viktigaste frågor för advokaternas framtid. Anne Ramberg sammanfattade dessa punkter, och konstaterade att de var desamma som hon själv skrivit upp. Det handlade framför allt om att klara den pågående generationsväxlingen, värna om advokatkårens kompetens och särställning, säkra tillväxten av humanjurister,öka andelen kvinnliga delägare i kåren och att bibehålla konkurrenskraften.