Fredrik Wersäll har fått i uppdrag att göra en samlad översyn av påföljdssystemet. Utredaren ska föreslå hur valet av andra straffrättsliga ingripanden än fängelse i anstalt ska ske och vilket innehåll sådana ingripanden ska ha. Det ska utredas om samhällstjänst och fotboja kan användas i ökad utsträckning samt om användningen av dagsböter kan öka. Det ska även utredas om det går att utveckla nya inslag i påföljdssystemet. Ett alternativ som ska övervägas är om det bör införas villkorligt fängelse. I uppdraget ingår också att överväga hur straff ska bestämmas vid återfall i brott och när någon har gjort sig skyldig till flera brott utan att hinna dömas mellan brotten.

Utredaren ska också ta ställning till hur unga lagöverträdare ska behandlas i påföljdssystemet. Utredaren ska ta ställning till om den som har fyllt 18 men inte 21 år, till skillnad från vad som gäller i dag, ska behandlas som en vuxen lagöverträdare. Utredaren ska också lämna förslag till en slopad eller mer begränsad användning av böter för ungdomar under 18 år.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2012.