Den särskilde utredaren, f.d. hovrättspresidenten Bertil Hübinette, har haft i uppdrag att utvärdera den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden som infördes den 31 mars 2006. Förra året överlämnades ett delbetänkande som rörde sekretess i utlänningsärenden samt förordnande av offentligt biträde. I utredningens slutbetänkande belyses framför allt frågan om den nya instans- och processordningen uppfyller de krav som ställdes vid dess införande.

Reformen har enligt utredningen i huvudsak fallit väl ut. Öppenheten i asylprocessen har ökat, de muntliga förhandlingarna ger den enskilde möjlighet att komma till tals på ett bättre sätt än förut och tvåpartsprocessen i domstolarna leder till bättre beslutsunderlag. Det finns dock några olika områden där utredningen rekommenderar förbättrade rutiner i Migrationsverket och domstolarna. En ökad utbildning av tolkar föreslås och det bör enligt utredningen inrättas register över tolkar och tolkförmedlingar. Utredningen anser också att det finns skäl att överväga att på kammarrättsnivån införa ändringsdispens i migrationsmål.

I utredningens uppdrag har också ingått att utvärdera några av de nya bestämmelser som tillkom vid utformandet av den nya utlänningslagen. Det gäller särskilt reglerna om verkställighetshinder och bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter.  Utredningen konstaterar att reglerna om verkställighetshinder har lett till en snabbare och mer koncentrerad prövning än tidigare samt att bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter har fått den undantagskaraktär som avsetts.

SOU 2009:56 Den nya migrationsprocessen