Regeringen har nu överlämnat ett lagförslag till Lagrådet om nya regler för förordnanden av och ersättning till rättshjälpsbiträden, offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden. Målet är, enligt förlaget, att förbättra möjligheterna för den enskilde att välja sådant rättsligt biträde.

Enligt nuvarande regler ska den person som den enskilde föreslår till rättsligt biträde inte förordnas om det skulle medföra avsevärt ökade kostnader, vilket typiskt sett är fallet när biträdet har sin verksamhet långt ifrån den ort där den rättsliga angelägenheten huvudsakligen hanteras. Regeringen vill ta bort detta hinder för den enskilde att få önskat biträde. I stället ska biträdets rätt till ersättning av allmänna medel endast i undantagsfall omfatta de merkostnader för tidsspillan och utlägg som uppstår på grund av att biträdet har sin verksamhet på en avlägsen ort.

För att det inte ska råda osäkerhet om i vilken omfattning ersättning betalas av allmänna medel, föreslår regeringen vidare att den domstol eller förvaltningsmyndighet som förordnar ett rättsligt biträde på begäran ska lämna förhandsbesked i frågan om ersättningen får avse merkostnader som uppstår på grund av avstånd.

Regeringen föreslår också att den enskilde och biträdet ska ges möjlighet att komma överens om att den enskilde helt eller delvis ska stå för de skäliga merkostnader som uppkommer och som inte ersätts av allmänna medel. Detta sker genom att det införs ett begränsat undantag från förbudet för biträden att förbehålla sig eller ta emot ersättning av den enskilde utöver vad som ersätts av staten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Lagrådsremissen är baserad på departementspromemorian Den enskildes val av rättsligt biträde (Ds 2008:85). Advokatsamfundet var i sitt remissvar kritiskt till förslagen och skrev bland annat:

"Advokatsamfundet anser att det i och för sig är positivt om den enskildes fria biträdesval kan tillgodoses i större utsträckning. Så skulle enligt förslaget ske i och med att kostnadsaspekten av ett förordnande inte längre ska hindra förordnande av ett rättsligt biträde. Advokatsamfundet anser att det är mycket angeläget att förslagen i promemorian inte innebär någon försämring för den enskilde i fråga om förordnande av och ersättning till rättsliga biträden. Advokatsamfundet är emellertid av uppfattningen att förslaget riskerar att leda till en ytterligare urholkning av det fria biträdesvalet än vad som är fallet med nuvarande reglering. Konsekvensen blir att endast enskilda med ekonomiska förutsättningar får en reell möjlighet att fritt välja biträde från annan ort. Dessutom innebär det att staten till viss del frånhänder sig ansvaret för och kontrollen över ersättningar till rättsliga biträden. Den föreslagna lösningen är inte heller förenlig med rättshjälpssystemets principer och uppbyggnad samt kostnadsansvaret i brottmål. Till detta kommer att det strider mot vägledande advokatetiska principer."

Till lagrådsremissen

Läs Advokatsamfundets remissvar!