Rättsväsendet lever inte upp till statsmakternas krav på hanteringen av ungdomsbrott. Det går för långsamt och fler brott borde kunna klaras upp visar en ny granskning från Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat hur rättsväsendet hanterar unga lagöverträdare. Granskningen visar att myndigheterna inte lever upp till lagens krav på särskild skyndsamhet vid ungdomsbrott. Till exempel tar det i genomsnitt nästan ett halvår från anmälan till huvudförhandling i domstol. Det tar i genomsnitt mer än sju veckor innan polisen förhör en ung misstänkt.

Regeringens mål är att brottsuppklaringen ska öka. Riksrevisionens granskning visar dock att andelen brottsmisstankar som lett till lagföring för ungdomar har minskat från 66 till 58 procent under de senaste sex åren. Granskningen tyder på att fler brott borde kunna klaras upp.

Riksrevisionen menar att brist på resurser inte är ett avgörande skäl till de utdragna handläggningstiderna. Existerande resurser skulle kunna utnyttjas bättre. Myndigheterna behöver utveckla rutiner och arbetssätt samt också förbättra sin inbördes samverkan. Trots att problemen har varit kända har varken regeringen eller myndigheterna vidtagit nödvändiga åtgärder. Dessutom är uppföljningen åsidosatt. Myndigheterna har inte i tillräcklig utsträckning säkerställt att de poliser och åklagare som hanterar unga lagöverträdare har den kompetens som lagen kräver.

Riksrevisionens rapport är den första i en serie granskningar av rättsväsendet. Syftet är att granska hur dessa grundläggande samhällsfunktioner fungerar, så att medborgarna kan känna förtroende för rättsväsendet.

Hanteringen av unga lagöverträdare – en utdragen process (RiR 2009:12)