Högsta domstolen har i en uppmärksammad dom från år 2004 konstaterat att underlåtenhet att inom föreskriven tid upprätta årsredovisning utgör bokföringsbrott (NJA 2004 s. 618). Domen innebär att den omständigheten att en årsredovisning inte har upprättats kan föranleda ansvar för bokföringsbrott oberoende av om den löpande bokföringen ger en fullgod överblick över verksamhetens resultat och ställning och har ådragit sig stark kritik från flera håll.

Utredningen om enklare redovisning, med regeringsrådet Margit Knutsson som utredare, föreslår att bestämmelsen om bokföringsbrott i brottsbalken ändras. Syftet med ändringen är att säkerställa att enbart den omständigheten att ett företag inte har upprättat årsredovisning inte är straffbart. För att ett straffbart åsidosättande av bokföringsskyldigheten ska föreligga menar utredningen att det bör krävas att företagets bokföring i övrigt är behäftad med sådana brister att det inte i huvudsak går att bedöma verksamhetens resultat och ställning.

Utredningen om enklare redovisning lämnar vidare följande förslag:

  • En ny koncerndefinition införs i årsredovisningslagen som innebär att ett företag är moderföretag till ett annat företag om det har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över det andra företaget. Genom den nya definitionen klargörs dels att ett företag bara kan ha ett moderföretag, dels att ett företag inte måste äga någon andel i ett annat företag för att det ska föreligga ett koncernförhållande.
  • Ett företag som tillämpar internationella redovisningsstandarder (IFRS) i koncernredovisningen ska tillämpa detta regelverk även när det gäller att bestämma om företaget ifråga är moderföretag i stället för koncerndefinitionen i årsredovisningslagen.
  • Kravet att större företag ska upprätta en särskild finansieringsanalys slopas och ersätts av ett krav på kassaflödesanalys. Förslaget innebär en kodifiering av god redovisningssed.
  • Tryggandelagen ändras i ett par hänseenden bland annat vad gäller möjligheten att minska en avsättning som har gjorts enligt lagen. Syftet med ändringarna är att främja utvecklingen av god redovisningssed och åstadkomma en mer rättvisande redovisning av ett företags pensionsåtaganden.

Samtliga förslag föreslås träda ikraft den 1 juli 2010.

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. (SOU 2009:46)