Förvarsutredningen har nu överlämnat sitt delbetänkande Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) till migrationsminister Tobias Billström.

Utredningen föreslår ändringar som ska uppfylla kraven i det s.k. återvändandedirektivet (2008/115/EG). Förslagen innebär att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som huvudregel ska innehålla en tidsfrist inom vilken en utlänning frivilligt ska lämna landet. I de fall det finns en risk att en utlänning avviker ska någon tidsfrist inte meddelas. Det lämnas också förslag om att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut ska förenas med ett återreseförbud om en utlänning inte beviljas en tidsfrist att frivilligt lämna landet. Ett återreseförbud ska även kunna meddelas i efterhand om en tidsfrist har beviljats men en utlänning inte lämnat landet när fristen gått ut.

Utredningen föreslår också bestämmelser om tidsgränser för hur länge en utlänning får hållas i s.k. verkställighetsförvar. En utlänning ska som huvudregel inte kunna hållas i förvar i mer än sex månader, men i vissa fall ska förvarstiden kunna förlängas. Den förlängda förvarstiden får inte överskrida tolv månader. Utlänningar som utvisats på grund av brott föreslås undantas från dessa regler. Utredningen föreslår även andra ändringar om bland annat förhållandena i samband med förvar.

Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60)