Sveriges advokatsamfund har nu yttrat sig över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1).

Polismetodutredningen föreslår bland annat att möjligheten att hämta in uppgifterna enligt lagen om elektronisk kommunikation ska avskaffas. All inhämtning under förundersökning ska i fortsättningen göras enligt regelverket för hemlig teleövervakning i rättegångsbalken. I underrättelseverksamheten ska uppgifterna kunna hämtas in enligt en ny särskild lag.

Utredaren, chefsrådmannen Stefan Reimer vill också att inhämtning av lokaliseringsuppgifter rörande mobiltelefoner ska få ske på motsvarande sätt som inhämtning av trafikuppgifter, oberoende av om uppgiften har samband med ett telemeddelande eller inte. Utredningen föreslår också att uppgifter om vem som innehar ett visst telefon- eller IP-nummer (abonnemangsuppgifter) ska lämnas ut av operatörerna till de brottsbekämpande myndigheterna även när det misstänkta brottet enbart kan leda till ett bötesstraff.

Advokatsamfundet anser i sitt remissvar att förslaget om att samordna reglerna om inhämtande av uppgifter om elektronisk kommunikation, inklusive lokaliseringsuppgifter, under förundersökningen i 27 kap. rättegångsbalken är en klar förbättring ur rättssäkerhetssynpunkt. Fortfarande innebär dock förslaget alltför långtgående befogenheter för åklagare och de brottsbekämpande myndigheterna att själva besluta om hemlig teleövervakning under förundersökningen.

Enligt Advokatsamfundet kan övervakningen av hemlig teleövervakning i underrättelseverksamheten genom granskningsombud inte anses uppfylla kraven på rättstrygghet och rättssäkerhet, och det bör inte läggas till grund för lagstiftning.

Läs remissvaret!

Läs betänkandet!