Kammarrättspresidenten Thomas Rolén har på regeringens uppdrag utrett möjligheten att sekretessbelägga ansökningar till myndighetschefspositioner. I januari lämnade han sitt slutbetänkande.

Utredningen föreslår att ett nytt fjärde stycke införs i 7 kap. 11 § sekretesslagen (1980:100) med innebörden att sekretess gäller uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om en enskild kandidats identitet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men. Regeringen ska enligt förslaget bemyndigas att förordna om vilka anställningar som inte ska omfattas av sekretess. Vidare föreslås att sekretessen ska gälla i tio år samt att meddelarfrihet inte ska råda vid denna typ av sekretess.

Förslaget innebär en inskränkning av offentlighetsprincipen. Den enskildes integritet och intresse av att förbli anonym tillsammans med det allmännas intresse att få de mest lämpade personerna att anmäla sitt intresse till de utlysta anställningarna får dock enligt utredaren anses väga tyngre än offentlighetsprincipen.

Advokatsamfundet delar den uppfattningen och tillstyrker utredningens förslag.

Läs remissvaret

Läs betänkandet!