Rikspolisstyrelsen har gjort en inspektion av polismyndigheternas handläggning av ärenden om våld mot barn.

Syftet med inspektionen var att granska hur polismyndigheterna handlägger ärenden om brott mot barn med särskild vikt på rättsäkerhets- och effektivitetsperspektivet. Rikspolisstyrelsen ville också följa upp om polismyndigheterna beaktar de minimikrav och rekommendationer som antagits för att utreda och förebygga brott mot barn.

Inspektionen gjordes i fem polismyndigheter, Stockholms (Västerorts polismästardistrikt), Uppsala, Västmanland, Örebro och Skåne.

Inspektionen kom fram till att barnahus är positivt för handläggningen av barnärenden. Dels ur ett barnperspektiv men också att ärenden som hanterades inom barnahusverksamhet har bättre förutsättningar att bli klara inom den lagstadgade fristen på tre månader.

Bra resultat får också de polismyndigheter som har en tydlig ledningsorganisation där chefer är ansvariga för såväl utredare som utredningsverksamhet. Det lägger grunden för en god struktur kring hanteringen av ärendena. Att utredarna får utbildning och handledning är också viktigt för goda resultat.

En annan viktig faktor är samverkan med andra myndigheter. Daglig åklagarkontakt lägger grunden för effektiv handläggning. De inspekterade polismyndigheterna har överlag bra samarbete med åklagarna. Samarbetet med socialtjänsten varierar men fungerar bättre i de polismyndigheter som har barnahus.

Läs rapporten!