Regeringen överlämnade igår propositionen om förstärkt integritetsskydd vid signalspaning till riksdagen. Propositionen ska förbättra integritetsskyddet i den antagna FRA-lagen, enligt den överenskommelse som gjordes mellan regeringspartierna 2008.

Integritetsskyddet förstärks genom en rad förslag. Bland annat innebär förslagen att:
- en domstol ska tillståndspröva signalspaning
- ändamålen för vilka signalspaning får bedrivas anges direkt i lagen
- FRA endast får tillgång till de signalbärare i tråd som domstolen  bestämmer
- enskildas rättigheter förstärks genom en skyldighet att underrätta den som varit föremål för spaning och en skyldighet för kontrollmyndigheten att utreda anmälningar från enskilda.

Riksdagen tillkännagav, i samband med att den i juni 2008 behandlade lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, att det borde göras ett antal tillägg för att förstärka integritetsskyddet. I september 2008 slöts en överenskommelse mellan partierna i alliansregeringen om ytterligare förstärkningar av integritetsskyddet.

I en departementspromemoria behandlades de förslag, till följd av riksdagens tillkännagivande och överenskommelsen mellan partierna i alliansregeringen, som kräver lagändring. Promemorian har remissbehandlats mellan den 19 december 2008 och den 27 februari 2009.

Advokatsamfundet avstyrkte i sitt remissvar att flertalet av förslagen i promemorian skulle läggas till grund för lagstiftning. Samfundet skrev bland annat att: "Promemorian saknar erforderliga analyser och överväganden. Förslagen tillgodoser inte heller vad som får anses vara rimliga och grundläggande krav på rättssäkerhet och skydd för den personliga integriteten. Det kan också ifrågasättas om signalspaningen genom promemorians förslag överhuvudtaget kan bli effektiv för sina uppgivna ändamål något som i sig inger starka betänkligheter."

Läs Advokatsamfundets remissvar!