Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket i uppdrag att gemensamt vidta åtgärder för att så kallade mängdbrott ska klaras upp snabbare.

Majoriteten av begångna brott anses som mängdbrott. Dit räknas bland annat stölder, vissa misshandelsbrott, skadegörelse, trafikbrott och bedrägerier.

De tre myndigheterna får uppdraget att genom ökad effektivitet och förbättrad samverkan minska den totala handläggningstiden för mängdbrotten.

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten ska dessutom vidta åtgärder för att se till att utredningsarbetet i största möjliga utsträckning genomförs i anslutning till att ett brott har inträffat, att beslut om ärendets fortsatta handläggning fattas skyndsamt och att antalet överlämnanden inom och mellan de brottsutredande myndigheterna minskar.

I uppdraget ingår för samtliga myndigheter att redogöra för vilket utvecklingsarbete som bedöms nödvändigt för en effektivare mängdbrottshantering. Om det finns behov av författningsändringar ska detta redovisas särskilt.

Uppdraget ska redovisas genom en delredovisning den 30 november 2009 och därefter slutligen den 28 maj 2010.