Professor Petter Asp har överlämnat ett utkast till en departementspromemoria, Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism, till justitieminister Beatrice Ask. Promemorian skickas i dagarna ut på remiss.

År 2005 antog Europarådet en konvention om förebyggande av terrorism. Sverige har undertecknat men inte tillträtt konventionen. Inom EU antogs förra året ett rambeslut om ändring av ett tidigare rambeslut om bekämpande av terrorism. Både konventionen och rambeslutet kräver att vissa handlingar som typiskt sett kan leda till att terroristbrott begås ska vara straffbara, nämligen offentlig uppmaning, rekrytering respektive utbildning till terrorism.

Utredaren föreslår att Sverige tillträder Europarådets konvention.

I promemorian lämnar utredaren förslag till den lagstiftning som bedöms nödvändig för att svensk rätt ska uppfylla konventionen och rambeslutet. Förslagen innebär att en ny lag införs, Lag om straff för uppvigling, rekrytering och utbildning avseende särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Straffskalan för de tre brotten föreslås vara fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år. För att undvika att gärningar som inte i egentlig mening är straffvärda träffas av straffansvaret, finns ett undantag för ringa brott.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 december 2010.