Regeringen har i dag, den 19 mars, beslutat om direktiv till en utredning som ska ha i uppgift att se över mutbrottslagstiftningen. Syftet är att åstadkomma en modernare och mer lättillgänglig reglering. Utredningen ska också ta fram förslag till en kod för beslutspåverkan inom näringslivet.

Mutbrott (tagande av muta) och bestickning (givande av muta) är de i svensk rätt grundläggande korruptionsbrotten. Under senare år har regleringen ibland kritiserats för att vara tekniskt komplicerad och i vissa avseenden otydlig. Mot denna bakgrund finns det anledning att göra en lagteknisk översyn av bestämmelserna. Detta blir utredningens ena huvuduppgift.

I olika sammanhang har också framförts att den nuvarande regleringen inte ger företagen tillräcklig vägledning för gränsdragningen mellan vad som är mutor och vad som är godtagbara kontakt- och relationsbefrämjande förmåner i affärslivet. För att bidra till ökad klarhet i detta hänseende ska det vara utredningens andra huvuduppgift att ta fram förslag till en kod för beslutspåverkan inom näringslivet. Koden ska vara ett led i självregleringen inom näringslivet och utarbetas i nära samverkan med näringslivets organisationer. Dess syfte ska vara att sammanfatta och utveckla god svensk praxis på området.

Före detta justitierådet Bo Svensson har åtagit sig uppdraget att utreda frågorna.