Utredningen uppger att den inte haft för avsikt att flytta fokus från socialtjänsten till ett mera renodlat straffrättsligt synsätt. Advokatsamfundet anser dock att de av utredningen presenterade förslagen framstår som en klar perspektivförskjutning från socialtjänst till straffrätt. Några tungt vägande skäl för denna förskjutning har enligt Advokatsamfundets mening inte presenterats.

Läs hela remissvaret här.

Läs betänkandet här (SOU 2008:111).