Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Om barn som misstänks för brott

Sveriges advokatsamfund har genom remiss beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Barn som misstänks för brott

Utredningen uppger att den inte haft för avsikt att flytta fokus från socialtjänsten till ett mera renodlat straffrättsligt synsätt. Advokatsamfundet anser dock att de av utredningen presenterade förslagen framstår som en klar perspektivförskjutning från socialtjänst till straffrätt. Några tungt vägande skäl för denna förskjutning har enligt Advokatsamfundets mening inte presenterats.

Läs hela remissvaret här.

Läs betänkandet här (SOU 2008:111).