Propositionen Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m., överlämnades till riksdagen fredagen den 13 mars. Den innehåller förslag för att anpassa svensk lagstiftning till EG:s s.k. förvärvsdirektiv (2007/44/EG).

Direktivet harmoniserar den ägarprövning som måste göras vid vissa större förvärv av aktier eller andelar i kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsföretag. De lagändringar som regeringen föreslår innebär bland annat ett förtydligande av vad Finansinspektionen ska väga in vid sin bedömning och hur myndigheternas handläggning av ärenden ska gå till.

Tillstånd av förvärv av större så kallade kvalificerade innehav ska som regel ges om förvärvaren kan bedömas vara lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av institutet och det kan antas att förvärvet är ekonomiskt sunt. Finansinspektionen ska som huvudregel meddela beslut inom 60 arbetsdagar. Om beslut inte hunnit ges inom den tiden ska förvärvet anses godkänt.

Regeringen föreslår också andra lagändringar, som motiveras av direktivets syfte att hålla en enhetlig reglering på området.

Propositionen innehåller även förslag gällande investeringsfonder, bland annat ett utvidgat undantag från skyldigheten för fondbolagets moderföretag att lägga samman aktier som förvaltats av fondbolaget med eget aktieinnehav. Förslaget innebär också att det blir möjligt att ombilda en specialfond till en värdepappersfond.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

Läs Finansdepartementets promemoria (Ds 2008:71) här.