Utredaren ska göra en översyn av straffskalorna för vapenbrott, överväga vilka krav på aktivt medlemskap i skytteförening som ska ställas för vapenlicens, samt se över bestämmelserna om vapenhandlartillstånd, meddelar justitiedepartementet i dag.

I uppdraget ingår även att se över polisens möjligheter att få ut uppgifter från sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården, för att bättre kunna bedöma den personliga lämpligheten att inneha vapenlicens.

–  Det ska vara svårt för kriminella grupperingar att förse sig med vapen. Det är därför nödvändigt att vapenlagstiftningen är föremål för en kontinuerlig översyn och uppföljning i takt med att samhället förändras, säger justitieminister Beatrice Ask.

I dag krävs aktivt medlemskap i skytteförening för att få tillstånd att inneha målskjutningsvapen. Men vad aktivt medlemskap innebär framgår inte av lagstiftningen. För att få klarhet där ska utredaren se över gällande bestämmelser.

Uppgifter om att kriminella driver vapenhandel har förekommit i medierna den senaste tiden, varför utredaren också får i uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna om tillstånd att driva handel med skjutvapen.

Vad gäller straffskalorna vid vapenbrott ska utredaren överväga om det finns anledning att särskilt reglera vilka faktorer som ska avgöra när ett vapenbrott ska bedömas som grovt.  

Behovet av författningsändringar för att Sverige ska kunna tillträda FN:s vapenprotokoll och uppfylla det reviderade vapendirektiv som förhandlades fram inom EU förra året, ska även ses över.

Den del som involverar Sveriges internationella åtaganden ska redovisas senast den 15 juni 2009. Slutredovisning ska ske senast den 16 november 2009.

Läs justitiedepartementets promemoria.