Mohammed Alzery och Ahmed Agiza avvisades 2001 till Egypten efter beslut av den dåvarande regeringen. FN:s tortyrkommitté och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter riktade kritik mot 2001 års avvisningsbeslut. Mot bakgrund av den kritiken beslutade regeringen 2007 att upphäva avvisningsbeslutet från 2001 och att en ny prövning av frågan om uppehållstillstånd skulle ske. Ärendena har därefter handlagts av Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen enligt den vanliga ordningen för asyl- och medborgarskapsärenden. Ingen av instanserna har ansett att det finns grund för att bevilja uppehållstillstånd.

Enligt utlänningslagen har en utlänning rätt till uppehållstillstånd om ett internationellt organ har funnit att ett avvisningsbeslut strider mot ett svenskt konventionsåtagande. Detta gäller dock inte om det föreligger synnerliga skäl mot att uppehållstillstånd beviljas. Regeringen har funnit att det föreligger synnerliga skäl i detta fall.

Ahmed Agiza och Mohammed Alzery befinner sig i sitt hemland Egypten efter att avvisningsbesluten som fattades av den dåvarande regeringen år 2001 verkställdes dit.