Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning som ska överväga frågor som rör domstolar och domare. En del av uppdraget är att göra en översyn av de befintliga domaranställningarna och chefsstrukturen i domstolarna. Utredaren ska överväga förändringar av chefsstrukturen i domstolarna och om det bör skapa nya befattningar som inte innebär chefskap.

Utredaren ska också överväga om det för att markera domstolarnas oberoende ställning bör tillskapas en särskild lag om domstolar och domare.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 31 december 2010.

Dir. 2009:106