Regeringen överlämnade igår tisdag en proposition i vilken föreslås att Sverige ska ratificera ett av Europarådet antaget ändringsprotokoll till Europakonventionen.

Bakgrunden till ändringsprotokollet är den kraftiga ökningen av Europadomstolens målbalans, som nu överstiger 115 000 mål. Detta innebär att antalet oavgjorda mål har ökat med nästan 50 procent på fem år. Om Europakonventionen ska kunna fortsätta att vara ett verkningsfullt instrument till skydd för mänskliga fri- och rättigheter måste åtgärder vidtas.

Mot denna bakgrund har - på svenskt initiativ - ett ändringsprotokoll förhandlats fram. Protokollet innebär att kommittéer med tre domare kan döma i mer rutinartade mål och att en enskild domare i enklare fall kan besluta att mål inte ska tas upp till prövning i sak eller avskriva mål. Enligt nuvarande ordning krävs i dessa fall sju respektive tre domare. Tillämpningen av de nya reglerna beräknas kunna innebära en effektivitetsvinst för domstolen på omkring 20-25 procent.

Protokollet påverkar inte de rättigheter enskilda tillerkänns enligt konventionen och rör inte den individuella klagorätten.

Advokatsamfundet tillstyrkte i sitt remissvar utkastet till propositionen.

Nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol (Prop. 2009/10:52)

Läs Advokatsamfundets remissvar!