Skapa metoder för att kvalitetssäkra bevisvärderingen i domstolar och inrätta ett tillsynsorgan för domstolarna. Det är två av förslagen i rapporten från Justitiekanslerns andra rättssäkerhetsprojekt, som avslutades i förtid i förra veckan.

JK och hans medarbetare har i projektet granskat ett antal domar i narkotikamål från år 2007, samt resningsärenden från 2006-2009. Precis som i det första rättssäkerhetsprojektet anser JK att det finns brister i domstolarnas bevisprövning. I rapporten lämnas en rad olika förslag på hur man kan stärka rättssäkerheten, bland annat alltså genom ett organ med uppgiften att bedriva tillsyn över domstolarna. Tillsynen ska dock bara utövas i efterhand, alltså när domarna vunnit laga kraft.

Läs mer om rapporten i kommande nummer av tidskriften Advokaten.

Till rapporten!