Den 30 september hölls en hearing angående betänkandet Signalspaning för polisiära behov, SOU 2009:66. Flera deltagande myndigheter har nu, liksom Advokatsamfundet, kompletterat med skriftliga yttranden över betänkandet.

Yttrandena visar att uppfattningarna skiljer sig åt om huruvida, och i vilken omfattning, polisen ska få använda sig av uppgifter som kommit fram genom signalspaning i sin brottsutredande verksamhet.

Riksåklagaren, Säkerhetspolisen och rikskriminalpolisen betonar vikten av att få använda sådana uppgifter i brottsutredningar, medan Signalspaningsnämnden anser att det ska krävas starka skäl för att få använda uppgifterna för att utreda brott. Advokatsamfundet och Justitiekanslern säger båda nej till att ge polisen möjlighet att ta in uppgifter från signalspaning i brottsutredningar.

Läs Justitiekanslerns yttrande!

Läs Riksåklagarens yttrande!

Läs Datainspektionens yttrande!

Läs Säpos yttrande!

Läs Rikskriminalens yttrande!

Läs signalspaningsnämndens yttrande!

Läs Advokatsamfundets yttrande!

Till betänkandet SOU 2009:66