Statskontoret har på regeringens uppdrag genomfört en utvärdering av domstolarnas inre organisation och arbetsformer. I rapporten konstaterar Statskontoret att förändringstakten har varit hög under 2000-talet och att merparten av domstolarna inte längre arbetar i en traditionell rotelorganisation. En förändrad indelning i organisatoriska enheter är dock enligt Statskontoret inte tillräcklig för att skapa en effektiv verksamhet. Det kräver att även arbetsformer och rutiner förändras.

Statskontorets analys visar att det för tingsrätterna inte går att påvisa att en viss organisationsform är mer effektiv än en annan. Det finns däremot ett samband mellan en tingsrätts storlek och dess effektivitet så till vida att mindre tingsrätter har kortare omloppstider samtidigt som de är mer kostsamma. Det tycks också vara så att domstolar som i stor utsträckning delegerar beredande uppgifter har kortare omloppstider.   

Det finns en mängd faktorer som kan förklara varför en domstol inte uppnår regeringens verksamhetsmål. Det är enligt Statskontoret viktigt att påpeka att en förändring av indelning i organisatoriska enheter inte är tillräcklig för att skapa en effektiv verksamhet. Även arbetssätt måste utvecklas. Mot den bakgrunden är det enligt Statskontoret viktigt att domstolarna tar vara på den potential som de genomförda organisationsförändringarna innebär bland annat genom ett fortsatt arbete med att även utveckla arbetsformer och rutiner.

Rapporten kan laddas ner från Statskontorets webbplats.

Läs mer!