Det svenska EU-ordförandeskapets första utkast till Stockholmsprogrammet är nu offentligt. Stockholmsprogrammet ska ange ramarna för EU-samarbetet avseende polis- och tullsamarbete, räddningstjänst, straffrättsligt och civilrättsligt samarbete samt asyl, migrations- och viseringspolitik för åren 2010-2014.

Enligt Justitiedepartementet har det svenska ordförandeskapet försökt uppnå balans mellan åtgärder för att säkerställa trygghet och åtgärder som säkerställer rättssäkerheten och individens rättigheter. Exempel på åtgärder av det förra slaget är effektivare polissamarbete, genom ett bättre utnyttjande av Europol och en mera genomtänkt plan för det framtida informationsutbytet. Exempel på åtgärder av det senare slaget är en snabb anslutning av EU till Europakonventionen, att ge byrån för grundläggande rättigheter en roll under lagstiftningsprocessen, att stegvis stärka den tilltalades rättigheter i brottmål, en ökad betoning av brottsoffrens rättigheter samt ett skärpt dataskydd för uppgifter om enskilda.

I programmet vill det svenska ordförandeskapet också slå fast att samarbetet med ursprungs- och transitländer i migrationsfrågor bör stärkas.

Stockholmsprogrammet ska presenteras för justitie- och inrikesministrarna den 30 november-1 december och utrikesministrarna den 6-7 december inför antagandet av Europeiska rådet den 10-11 december.

Till utkastet