Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag om att för vuxna lagöverträdare avskaffa preskriptionen för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som begås genom mord eller dråp.

Enligt förslaget ska preskriptionen för vuxna lagöverträdare avskaffas för brott som innefattar uppsåtligt dödande, dvs. mord, dråp och terroristbrott som begås genom mord eller dråp, samt för grovt folkrättsbrott och folkmord. Även försök till mord, dråp, folkmord samt terroristbrott som begås genom mord eller dråp undantas enligt förslaget från preskription.

Det föreslås också att uppgifter i spårregistret, som hänför sig till de brott för vilka preskription föreslås avskaffas, ska gallras senast sjuttio år efter registreringen istället för som i dag, trettio år.

Dessutom föreslår regeringen att preskriptionstiden för könsstympning som begås mot barn förlängs på så sätt att den börjar löpa först den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Ändringen föreslås även omfatta försök till sådant brott.

Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2010. Ändringarna föreslås även ges verkan för begångna brott som vid lagens ikraftträdande ännu inte har preskriberats.

Advokatsamfundet tillstyrkte i sitt remissvar på utredníngen (Ds 2007:1) förslagen, men pekade på att det det ur ett rättssäkerhetsperspektiv finnas vissa risker med förändringen. I remissvaret skrev man bland annat att "det ur försvararperspektiv kan vara svårt att tillvarata den enskildes rätt när preskriptionstiden förlängs. Som framgår av promemorian kan vittnens minnesbilder blekna allteftersom tiden går. Vittnen kan även hinna avlida. Om en advokat, många år efter det att ett grovt brott begåtts, förordnas till offentlig försvarare för en mordmisstänkt kan det vara svårt att ta fram egen bevisning."

Läs remissvaret!