Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att kravet på aktiekapital för privata aktiebolag halveras, från dagens 100 000 kr till 50 000 kr.

Syftet med den föreslagna reformen är att göra det lättare för företagare att bedriva sin verksamhet i aktiebolagsform. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2010.

Advokatsamfundet yttrade sig över utredningen Aktiekapital i privata aktiebolag (SOU 2008:49) och promemorian om minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag. I sitt remissvar tillstyrkte samfundet förslaget om ett lägsta aktiekapital på 50 000 kr, men avstyrkte möjligheten till en successiv inbetalning av aktiekapitalet.

Läs Advokatsamfundets remissvar!