Utredaren Sigurd Heuman överlämnade igår den 1 september delbetänkandet Insyn och integritet i brottsbekämpningen - några frågor, SOU 2009:72, till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen föreslår bland annat en reglering som gör det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att låta journalister, politiker, studerande och andra utomstående följa myndigheternas operativa arbete.

Utredningen behandlar tre frågor som rör konflikten mellan att medborgarna har insyn i brottsbekämpningen och intresset av att enskilda ges ett skydd för sin personliga integritet.

Förundersökningssekretessen. Utredningen bedömer att det är mest ändamålsenligt med ett fortsatt starkt integritetsskydd och att den sekretess som i dag gäller för uppgifter i brottsutredningar därför bör bestå. Vissa lättnader i sekretessen föreslås dock för förundersökningar som bedrivs av JO eller JK. Allmänhetens rätt till insyn i sådana förundersökningar kommer därmed att öka.  

Behovet av begränsningar i allmänhetens rätt att ta del av bilder på döda personer eller andra personer med allvarliga synliga fysiska skador när sådana bilder ingår i ett förundersökningsprotokoll. Utredningen bedömer att det redan i dag finns möjligheter att i rimlig utsträckning skydda enskilda brottsoffer eller deras anhöriga från spridning av sådana bilder. Inga författningsändringar behövs därför.

Ändring av sekretessregleringen så att utomstående i studiesyfte kan följa de brottsbekämpande myndigheternas verksamhet, till exempel operativt polisarbete. Utredningen föreslår att det ska bli möjligt. För att skydda sekretessbelagda uppgifter som då kan röjas föreslås att utomstående ska få följa med bara om myndigheten anser att det är lämpligt och att tystnadsplikt gäller för de medföljande.

Insyn och integritet i brottsbekämpningen - några frågor, SOU 2009:72