Det finns i dagsläget inga behov av ytterligare reglering av europeiska börsbolag. Det anser Advokatsamfundet, som i sitt remissvar säger nej förslagen i Europeiska kommissionens grönbok om bolagsstyrning i EU.

I sitt remissvar skriver Advokatsamfundet bland annat att: ”Kommissionen har i Grönboken inte presenterat något underlag avseende behovet av ny reglering. Kommissionen har inte heller visat eller gjort sannolikt att nyttan av eventuell ny reglering överstiger kostnaderna för ytterligare regler.

Enligt Advokatsamfundet är det snarare så att diskussionen kring styrningen av finansiella företag, efter den finansiella krisen, på ett olyckligt vis spillt över på börsbolag i stort. Inte minst anförs i inledningen i Grönboken att bolagsstyrning är ett sätt att komma till rätta med ’excessive risk-taking’. Advokatsamfundet anser att det kan ifrågasättas huruvida en undermålig riskhantering i ett mindre antal finansiella företag motiverar nya kostsamma regler för samtliga börsbolag.”

Advokatsamfundet anser att behovet av och kostnaderna för ny reglering bör undersökas och utvärderas noga innan man fattar beslut om sådana åtgärder.

Läs Advokatsamfundets remissvar!

Europeiska kommissionens grönbok om bolagsstyrning i EU