En advokat fick en varning av Advokatsamfundets disciplinnämnd 2007.

Advokaten klagade hos Justitiekanslern på disciplinnämndens handläggning och hävdade att Advokatsamfundets verksamhet inte uppfyller de krav som Europakonventionen ställer på förfarandet. Advokaten kritiserade disciplinnämnden för att ingen muntlig förhandling hölls, för att det saknas klara bevisregler i disciplinförfarandet och för att det inte finns någon rätt för en advokat som får en disciplinpåföljd att överklaga beslutet.

JK uppfattar klagomålet som att advokaten anser att han har fått sina rättigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen kränkta.

I sitt beslut kommer JK fram till att Advokatsamfundets disciplinförfarande inte gällde advokatens civila rättigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen, eftersom hans rätt att utöva sitt yrke inte stod på spel. Uteslutning ur Advokatsamfundet var över huvud taget inte aktuellt i ärendet. Därmed finns det inte något skäl att kritisera disciplinnämnden från Europakonventionens perspektiv, enligt JK.

Enligt 43 § i Advokatsamfundets stadgar ska muntlig förhandling hållas i ett disciplinärende om uteslutning kan komma på fråga. Och 8 kap. 8 § rättegångsbalken föreskriver att den som har uteslutits ur Advokatsamfundet får överklaga till Högsta domstolen. Därmed tillförsäkras den uteslutne rätt till både domstolsprövning och muntlig förhandling, skriver JK.