I propositionen 2010/11:129 Genomförande av Prümrådsbeslutet – automatiserat uppgiftsutbyte föreslår regeringen lagändringar som krävs för att genomföra automatiserat utbyte av DNA-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter. Utbytet av uppgifterna föreskrivs i det så kallade Prümrådsbeslutet från juni 2008. Prümrådsbeslutet är EU:s rådsbeslut om fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet.

Enligt rådsbeslutet ska EU:s medlemsstater ge varandra tillgång till uppgifter i de nationella DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregistren. Uppgifterna ska utbytas via nationella kontaktställen, som ska kunna göra automatiska sökningar i övriga medlemsstaters register.

Redan i dag utbyts den typ av uppgifter som i fortsättningen kommer att kunna hämtas in direkt genom sökningar i andra staters register. Den stora skillnaden blir att sökningar kan ske automatiserat och att den som behöver informationen omedelbart kan få besked om det finns någon uppgift av intresse eller inte.

När det gäller DNA-profiler och fingeravtryck ska det utländska kontaktstället – om den sökta DNA-profilen eller fingeravtrycket finns i svenska register – enbart få tillgång till DNA-profilen eller fingeravtrycket med en sifferbeteckning (referensuppgifter). Det kommer alltså inte att vara möjligt att omedelbart identifiera vem uppgifterna hänför sig till. DNA-profiler ska också få jämföras automatiskt efter en överenskommelse mellan berörda stater. Det innebär att en medlemsstat får jämföra samtliga oidentifierade DNA-profiler, så kallade öppna spår, med DNA-profiler i andra medlemsstaters nationella DNA-register.

I de fall det utländska kontaktstället kan konstatera att en DNA-profil eller ett fingeravtryck förekommer i svenska register måste kontaktstället, på samma sätt som i dag när uppgifter utbyts, vända sig till Sverige med en formell förfrågan om ytterligare uppgifter. Motsvarande gäller när det svenska kontaktstället får träff i ett utländskt register.

Propositionen tar också upp frågan om hur dataskyddsbestämmelserna i Prümrådsbeslutet förhåller sig till de bestämmelser om personuppgiftsbehandling som gäller för myndigheter som deltar i uppgiftsutbyte enligt rådsbeslutet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Prop. 2010/11:129 Genomförande av Prümrådsbeslutet – automatiserat uppgiftsutbyte