Europadomstolen ska ta upp professor Christopher Gillbergs anmälan mot Sverige till ny prövning.

Europadomstolen har beslutat att hänskjuta målet till avgörande av domstolen i stor sammansättning, det vill säga med 17 domare.

I november 2010 kom en oenig kammare i domstolen fram till att Sverige inte brutit mot Europakonventionen som Gillberg påstod. Gillberg dömdes av svenska domstolar för tjänstefel för att han i strid med domstolsbeslut hade vägrat lämna ut sitt forskningsmaterial, som han hade samlat in under löfte om sekretess.

I Europadomstolens dom från november ansåg två av sju domare i kammaren att Sverige hade brutit mot artikel 8 i Europakonventionen om skydd för yttrandefriheten. Nu ska alltså domstolen i stor sammansättning pröva målet på nytt. Förhandling i Europadomstolen är planerad till hösten 2011.