Nya regler om medling och förlikning i syfte att öka parters möjligheter att lösa tvister på frivillig väg föreslås i propositionen 2010/11:128 Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens.

De nya reglerna innebär att en medlingsöverenskommelse ska kunna förklaras verkställbar av tingsrätt. Parterna ska också kunna delta i medling utan att riskera att talefrister och preskriptionstider löper ut under pågående medling. För att säkerställa att parterna kan tala fritt inför en medlare föreslås dessutom att en tystnadsplikt för medlaren införs och att medlaren inte ska få höras som vittne i domstol om vad han eller hon har fått veta under medlingsförfarandet. Det som föreslås ska även gälla för gränsöverskridande fall inom EU.

När det gäller förlikningar föreslås att tingsrättens skyldighet att verka för att parter kommer överens ska skärpas.

Genom reglerna ska Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område genomföras.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Prop. 2010/11:128 Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens