Rikspolisstyrelsen har genomfört en inspektion av polismyndigheternas hantering av ärenden om inbrott med särskild inriktning på bostadsinbrott. Bakgrunden är bland annat de svårigheter som finns att klara upp bostadsinbrott.

Rapporten från inspektionen efterlyser fler åtgärder och enhetligare arbetssätt mellan polismyndigheterna för att öka uppklaringen.

Ingångsvärdena när det gäller tillgreppsbrott är vanligtvis dåliga – ofta är gärningsmannen okänd och vittnen saknas. Dessutom uppdagas och anmäls vissa typer av inbrott, framförallt i fritidshus, förråd och vind, långt efter att de har inträffat. Det försvårar uppklaringsmöjligheterna.

För att hitta arbetssätt och andra faktorer som kan bidra till att öka uppklaringen av bostadsinbrott har Rikspolisstyrelsen granskat polismyndigheterna i Jönköpings, Kalmars, Värmlands och Västernorrlands län samt Södertälje polismästardistrikt, som tillhör Polismyndigheten i Stockholms län.

Enligt inspektionsrapporten fungerar polisens verksamhet bra på flera håll men arbetssätten varierar mellan myndigheterna. Rapporten belyser därför vissa förutsättningar för myndigheternas utredningar om bostadsinbrott och innehåller förslag till förbättringar som skulle kunna bidra till att öka uppklaringen.

Inspektionsgruppen anser till exempel att särskilda satsningar bör göras vid respektive polismyndighet när det gäller arbetet med tillgreppsbrott. Inspektionsgruppen efterlyser också ökade spåranalyser från brottsplatser, aktiv godsspaning vid varje polismyndighet samt fler resurser.

Polismyndigheternas arbete med tillgrepp genom inbrott med särskild inriktning på bostadsinbrott. Inspektionsrapport 2011:1