Det är skäligt att överskrida brottmålstaxan när ett målsägandebiträde har biträtt åtta målsägande. Det kommer Högsta domstolen fram till i ett beslut.

Advokaten biträdde åtta målsägande i ett brottmål om dråp. I hovrätten begärde han 11 619 kronor för arbete och tidsspillan, varav 8 280 kronor för arbete.

Hovrätten tolkade Domstolsverkets föreskrifter så, att brottmålstaxan för ersättning till målsägandebiträden får överskridas bara om den skäliga ersättningen i målet är högre än en viss gräns, i det här målet 8 815 kronor. Eftersom advokatens ersättningsyrkande inte översteg det beloppet, skulle brottmålstaxan tillämpas. Hovrätten noterade att ersättning för en timmes tidsspillan ingår i taxan och beviljade advokaten 8 256 kronor i total ersättning.

Men Högsta domstolen konstaterar att 1 § första stycket i Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa anger att taxan gäller vid ersättning till målsägandebiträde som biträder en målsägande. HD menar att ordalydelsen talar mot att tillämpa taxan när biträdet biträder åtta målägande, finner att det belopp som advokaten har begärt är skäligt och beviljar honom ersättning med 8 280 kronor för arbete och 1 015 kronor för tidsspillan jämte moms med 2 323 kronor.