I ett brev till Vitrysslands justitieminister uttrycker justitieministrarna i elva europeiska länder sin oro över advokaternas situation i Vitryssland. Ministrarna är allvarligt oroade över rapporter om pågående trakasserier och förföljelse av advokater i Vitryssland. De nämner särskilt de uteslutningsprocesser mot flera advokater som det vitryska justitiedepartementet har initierat och försök att hindra advokater att fullfölja sina yrkesplikter mot klienter. I synnerhet är ministrarna oroade över att uteslutningarna innebär att den vitryska staten ingriper mot frihetsberövade personers rätt till advokat i enlighet med internationella människorättsdokument, särskilt artikel 14 i FN:s konvention om civila och politiska rättigheter, som Vitryssland har ratificerat.

Justitieministrarna nämner fem advokater som har uteslutits, i vad ministrarna uppfattar som medvetna försök av den vitryska regeringen att hindra fria rättegångar. Fyra av de uteslutna advokaterna har försvarat personer som har åtalats i samband med protesterna mot presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010. Enligt ministrarnas brev har advokaterna blivit hindrade från att ta tillvara sina klienters intressen i pågående mål på flera sätt.

Dessutom är ministrarna oroade över de särskilda kvalifikationsprov som har införts under sommaren för advokater som redan är kvalificerade. Risken för att sådana prov allvarligt påverkar advokaternas verksamhet som försvarare är ännu större eftersom proven bedöms av kommittéer där representanter för justitiedepartementet ingår. Enligt brevet anser justitieministrarna att de nya proven strider mot artikel 14 i FN-konventionen.

Brevet är undertecknat av justitieministrarna i Storbritannien, Bulgarien, Tjeckiska republiken, Danmark, Finland, Ungern, Nederländerna, Polen, Slovakien, Rumänien och Sverige.

De europeiska ministrarna uppmanar Vitryssland att återge de uteslutna advokaterna rätten att praktisera och att försäkra alla advokater rätten att utöva sitt yrka utan att behöva frukta repressalier eller disciplinåtgärder. De uppmanar också sin vitryske kollega att se till att alla former av påtryckningar mot advokater som försöker utföra sina yrkesplikter upphör.

Läs justitieministrarnas brev till Vitryssland