Statskontoret ska på regeringens uppdrag undersöka i vad mån kommuner och landsting inte rättar beslut som upphävts av domstol.

I dag har kommunerna rätt att i de flesta fall verkställa de beslut de fattar - som kan överklagas enligt kommunallagen - direkt. De behöver alltså inte vänta på att beslutet vunnit laga kraft, utan kan verkställa beslutet även om det överklagats. Är beslutet kontroversiellt och det finns risk för att beslutet kan komma att upphävas av en domstol bör dock kommunerna avvakta med att genomföra beslutet till dess det har prövats av domstol.

I de fall kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävts av en domstol ska kommunen rätta sig efter domslutet och göra sitt yttersta för att rätta verkställigheten.

Enligt regeringen förekommer det att kommuner tillämpar dessa regler på ett sätt som inte varit lagstiftarens avsikt. Hur vanligt det är vet man dock inte. Det är därför viktigt att få en bild av problemets omfattning, skriver finansmarknadsminister Peter Norman i ett pressmeddelande.

Statskontorets undersökning kommer att omfatta kommunala beslut under perioden 2006-2011 som överklagats enligt kommunallagens överklaganderegler och vid prövningen upphävts av domstolen.

Statskontoret ska redovisa uppdraget senast den 15 februari 2012.