EU:s strävan efter en harmoniserad patenträtt är i sig positiv. Men det förslag som nu lagts fram har stora brister. Framför allt riskerar det att bli allt för krångligt och kostsam för små och medelstora företag, anser både Sveriges advokatsamfund och Rådet för advokatorganisationer i EU, CCBE, som båda yttrat sig över förslaget.

EU har i ett antal år arbetat med att försöka skapa en harmoniserad patenträtt och en gemensam patentdomstol. Nu har arbetet alltså kommit så långt som till ett utkast från rådet, som sänts ut på remiss.

Trots att både CCBE och Advokatsamfundet i grunden är positiva till försöken att harmonisera patenträtten i EU, säger organisationerna nej till det förslag som nu presenterats. Kritiken riktas bland annat mot att varken processreglerna för en ny domstol, eller finansieringen ännu är klar. Advokatsamfundet reagerar också på att processpråken för den nya domstolen föreslås bli engelska, tyska och franska. Risken är, enligt samfundet, att rättspraxis blir oklar när ” domar avfattas på ett språk som varken parter eller vissa av domarna behärskar”. Även CCBE anser att språkfrågan är allt för dåligt utredd.

Såväl Advokatsamfundet som CCBE ifrågasätter också att den planerade europeiska patentdomstolen ska få exklusiv behörighet när det gäller Europapatent. Samfundet konstaterar att huvuddelen av alla patenttvister i Europa är nationella. Att då tvingas processa i en gemensam domstol kan bli både krångligt och dyrt, inte minst för små och medelstora företag. Även CCBE ifrågasätter domstolens exklusivitet, och anser att frågan behöver utredas närmare.

Sammantaget menar både CCBE och Advokatsamfundet att den föreslagna ordningen brister i rättssäkerhet. CCBE skriver att detta kan leda till brist på förtroende från användarna.

Europeiska rådets utkast till överenskommelse om en gemensam patentdomstol 

CCBE:s yttrande över förslaget 

Advokatsamfundets remissvar över Ordförandeskapets förslag av den 14 juni 2011 till avtal om en enhetlig patentdomstol