Frankrike bröt mot artikel 10 i Europakonventionen (rätten till yttrandefrihet) när en advokat fälldes i domstol för brott mot sin tystnadsplikt. Det fastslog Europadomstolen i en dom den 15 december i ärendet Mor mot Frankrike.

Fallet gäller en advokat, Gisèle Mor. Från 1998 företrädde hon ett par, vars son dött efter att han vaccinerats mot hepatit B.

I november 2002 överlämnades en 450 sidor lång expertrapport om sambandet mellan vaccinet och dödsfallet till den utredningsdomare som höll i fallet. Kort därefter bad föräldrarna sin advokat Mor att hon skulle tala med en journalist om fallet. Journalisten hade redan tillgång till uppgifter ur rapporten, men i den artikel som sedan publicerades uttalade sig advokat Mor om rapporten.

I december anmälde läkemedelsbolaget bakom vaccinet advokat Mor för brott mot tystnadsplikten, eftersom rapporten var belagd med förundersökningssekretess. Hon fälldes sedan för brottet i både första och andra instans. Skadeståndet begränsades dock till en euro, eftersom brottet enligt domstolarna hade skadat den allmänna ordningen minimalt, och eftersom andra också uttalat sig på liknande sätt under utredningen utan att åtalas.

Dagen efter domen i andra instans, den 11 januari 2008, lämnade Gisèle Mor in ett klagomål till Europadomstolen, för att domen kränkte hennes yttrandefrihet enligt Europakonventionens artikel 10.

Och domstolen delar hennes uppfattninmg. Visserligen kan advokaters yttrandefrihet behöva inskränkas i vissa fall, till exempel under en förundersökning. Men i det här fallet var det inte advokat Mor som läckte informationen. Hennes uttalanden ska snarare ses som inlägg i en debatt om vaccinets hälsorisker, en debatt som därför var av stort allmänintresse, anser domstolen. Hennes uttalande var också i enlighet med klientens intresse. Europadomstolen finner därför att domen mot Gisèle Mor innebar en oproportionerlig inskränkning av hennes yttrandefrihet. Frankrike ska betala 5 000 euro i skadestånd till advokaten.

Domen kan överklagas och prövas i stor kammare.

Läs pressmeddelande om domen (eng)

Läs domen (fr)