Regeringen har skickat en remiss till lagrådet med ett förslag om att öka möjligheterna att genomföra säkerhetskontroller i domstolarna.

Förslaget ger domstolarna utökade möjligheter att besluta om säkerhetskontroller, till exempel i form av inpasseringskontroller med larmbågar. Syftet är att öka säkerheten i domstolarna. Regeringen har avsatt särskilda medel för säkerhetskontroller i budgetarna för året och för kommande år.

I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny och enhetlig reglering av förutsättningarna för säkerhetskontroll i domstol. Uppdelningen mellan allmän och särskild säkerhetskontroll tas bort. Säkerhetskontroller i en domstol får genomföras om en sådan kontroll behövs för att begränsa risken för att det begås brott som innebär allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom i domstolens lokaler eller i andra lokaler som används vid domstolsförhandlingar. Ett beslut om säkerhetskontroll ska avse viss tid, dock längst tre månader, eller en viss förhandling.

Domstolens chef eller någon annan lagfaren domare som chefen har delegerat beslutanderätten till beslutar om säkerhetskontrollen. Om en säkerhetskontroll ska ske med anledning av en viss förhandling, får den även beslutas av rätten. Innan beslut om säkerhetskontroll fattas ska samråd ske med polismyndigheten och, om kontroll ska ske med anledning av en viss förhandling i brottmål, med åklagaren. Men samråd behöver inte ske om det är uppenbart obehövligt.

En säkerhetskontroll genomförs av en ordningsvakt under ledning av en polisman eller av en polisman, efter närmare anvisningar av polismyndigheten. Vid kontrollen ska kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål i första hand göras med metalldetektor eller någon annan liknande anordning. Möjligheten att lämna okontrollerade väskor och andra föremål för förvaring tas bort.

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2012.

Lagrådsremissen Ökad säkerhet i domstol