Personer som är misstänkta eller åtalade för brott kommer inom kort att försäkras rätt till information om sina rättigheter. Europaparlamentet antog ett förslag till direktiv om rätt till information i brottmål vid en första läsning den 13 december.

Ministerrådet väntas anta direktivet under veckan.

När direktivet har trätt i kraft, ska medlemsstaterna genomföra det i den nationella lagstiftningen inom två år.

Förslaget till direktiv är en del av ett paket från Europeiska kommissionen med lagstiftning om misstänktas och åtalades rättigheter.

Direktivet slår fast att den som är misstänkt eller åtalad för brott ska informeras på ett tydligt och begripligt språk, muntligen eller skriftligen, om följande rättigheter.

 

  • Rätten till advokat
  • Rätten till fri juridisk rådgivning och villkoren för detta
  • Rätten till information om anklagelsen
  • Rätten till tolkning och översättning
  • Rätten att inte yttra sig

Den som har blivit frihetsberövad enligt en europeisk arresteringsorder ska förses med skriftlig information om sina rättigheter.

Rådet har svårt att komma överens om ett förslag till direktiv om rätten till advokat i straffrättsliga förfaranden och om rätten för frihetsberövade att kommunicera med tredje man. Vissa medlemsstater anser att det förslag som Europeiska kommissionen lade fram i juni i år riskerar att hindra brottsutredningar och bli alltför kostsamt.