I juli 2006 övergick ansvaret för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn från staten till kommunerna. Syften med den reformen var att barnen skulle omfattas av samma sociala omvårdnadssystem som svenska barn. Sedan dess har antalet ensamkommande asylsökande barn ökat från beräknade 400 per år 2006 till 2 393 barn år 2010.

Under hela tiden har kommunerna ökat sitt mottagande, men ändå är platsbristen stor. Fortfarande saknas cirka 2 000 platser, varav 500–600 för asylsökande ensamkommande barn. I dag finns drygt 2 000 platser varav drygt 600 för asylsökande ensamkommande barn.

Platsbristen gör att många unga fastnar i kommunala transitboenden framför allt i kommunerna Malmö, Mölndal, Solna och Sigtuna. Under det senaste året har det handlat om cirka 500 asylsökande ensamkommande barn som har fått vänta i 100 dagar i transitboende.

Regeringen har uppdragit åt en Göran Ewerlöf, hovrättslagman i Svea hovrätt, att föreslå utökade möjligheter för Migrationsverket att anvisa asylsökande ensamkommande barn även till kommuner som inte har någon överenskommelse om att ta emot sådana. Men utgångspunkten är fortfarande att anvisningar ska ske efter frivilliga överenskommelser så långt det är möjligt.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2011.

Läs kommittédirektiven