I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende elle”långfristig semesterprodukt”. Syftet med förslaget är att genomföra ett nytt EU-direktiv om marknadsföring och ingående av sådana avtal. Den nya lagen utökar konsumentskyddet på området.

Med tidsdelat boende avses en rätt att periodvis och återkommande nyttja ett övernattningsboende, exempelvis i ett fritidshus eller på en semesteranläggning. Med långfristig semesterprodukt avses en rätt till boenderabatter eller liknande boendeförmåner som en konsument betalar särskilt för att kunna utnyttja, t.ex. under semesterresor. Den föreslagna lagen omfattar avtal som varar mer än ett år och den gäller bara i konsumentförhållanden. Lagen ska vara tvingande till konsumentens förmån. I lagen behandlas bl.a. frågor om marknadsföring, näringsidkarens informationsskyldighet, avtalets form, konsumentens ångerrätt, betalning, ställande av säkerhet samt sanktioner vid överträdelser av lagen. Konsumentverket ska utöva tillsyn över att lagen efterlevs.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011. Den ersätter då den nuvarande lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende.

Läs lagrådsremissen