Domstolarnas målavverkning ökade under 2010. Sammanlagt avgjorde de över 7 000 fler mål än under föregående år. Den största ökningen står landets tingsrätter för. Samtidigt ökade också det totala antalet inkomna mål med 11 000.

Under 2010 avverkade domstolarna i Sverige 370 635 mål. Motsvarande siffra för 2009 var 363 221 mål. Tingsrätterna stod för den största ökningen när det gäller målavverkning. De avverkade knappt 7 procent fler mål än under 2009. Målavverkningen ökade även vid hovrätterna och Högsta domstolen. 

Förvaltningsrätterna avverkade färre mål under 2010. Domstolsverket förklarar minskningen med att den stora organisationsförändringen där de 23 tidigare länsrätterna blev 12 förvaltningsrätter har tagit tid och kraft i anspråk för förvaltningsdomstolarna. Även för kammarrätterna och Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) minskade målavverkningen.

Det totala antalet inkomna mål ökade under 2010 med 11 000 mål, vilket motsvarade drygt 3 procent. De domstolar som har fått fler mål är tingsrätterna, hovrätterna och förvaltningsrätterna. För tingsrätter och hovrätter handlade det om fler brottmål och tvistemål. För förvaltningsrätterna bestod den ökade måltillströmningen främst av en mycket kraftig ökning av antalet socialförsäkringsmål.

Läs Domstolsverkets årsredovisning