Polisens befogenhet att använda våld regleras av två olika lagstiftningar, som har olika utgångspunkter och delvis motsäger eller överlappar varandra. Det kommer Johan Boucht vid Uppsala universitet fram till i en ny avhandling. Han diskuterar bland annat hur regelverken bör förstås tillsammans och hur regleringen kunde förbättras. Enligt Johan Boucht finns det också problem med regleringen av polisens användning av skjutvapen.

Rättsgrunden för polisens användning av våld bygger dels på befogenhetsnormerna i polislagen, dels på reglerna om nödvärn och nöd i brottsbalken. Johan Bouchts analys visar att de två regleringarna innehåller delvis motsägande och överlappande delar som skulle motivera ny lagstiftning.

Han undersöker också hur de två regelverken, polislagen 10 § och brottsbalken 24 kapitlet, förhåller sig tillvarandra när det gäller rättsligt ansvar och hur de ska tillämpas i en situation där en polisman har använt våld.

Johan Boucht disputerar på sin avhandling i straffrätt och offentlig rätt den 4 mars.