Med hjälp av en ny databas kan Brottsförebyggande rådet, Brå, följa ett brottmålsärende genom alla steg från en polisanmälan till en eventuell dom.

Den första systematiska kartläggningen visar att handläggningstiderna skiljer sig mellan olika brottstyper. Misshandelsärenden tar längst tid medan våldtäktsärenden handläggs snabbast.

Handläggningstiderna för brottmål skiljer sig också åt mellan länen. Dessutom följs inte alltid kravet på särskild skyndsamhet i mål som rör ungdomar.

Enligt Brås rapport tar det ungefär lika lång tid att utreda misshandel utomhus när en ung person misstänks för brottet, som när misstanken riktas mot en vuxen – trots att det finns krav på särskild skyndsamhet när ungdomar begår brott.

Studien visar också att det finns stora regionala skillnader när det gäller handläggningstider för brottmålen.

Läs mer om rapporten