Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sverige ska genomföra EU-beslut om kamp mot organiserade brott

Förberedelse och försök till brott blir straffbart i fler fall.

Regeringen har lagt fram en proposition med förslag som syftar till att genomföra Europeiska unionens råds rambeslut (2008/841/RIF) om kampen mot organiserad brottslighet.

I propositionen föreslås ändringar i brottsbalken, miljöbalken, skattebrottslagen, jaktlagen och lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter samt lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Förslagen innebär att vissa brott – i brottsbalken koppleri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott och bestickning (grovt brott) – kriminaliseras på förberedelsestadiet. I ett par fall straffbeläggs även försök till brott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Läs prop. 2010/11:76