Vi blir tryggare i Sverige. Det visar den senaste mätningen i Nationella trygghetsundersökning (NTU) som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerade den 10 januari. Men inom vissa grupper är tryggheten lägre. Invandrare är till exempel mer utsatta för brott, känner sig otryggare och har ett lägre förtroende för rättsväsendet.

Av dem som är födda utomlands uppger 24 procent att de känner sig otrygga, medan samma siffra för personer med svensk bakgrund är 13 procent. Tidigare forskning på NTU visar att den skillnaden kvarstår även om man rensar bort effekten av andra viktiga faktorer som kön, ålder, inkomst, vilken typ av område man bor i och om man blivit utsatt för brott. Men färre invandrare känner sig otrygga i dag än för fem år sedan, då 33 procent uppgav samma sak.

Otryggheten är olika hög i olika delar av landet. Det län som har högst andel otrygga är Skåne län, 19 procent. Det län som har lägst andel är Jämtlands län, där 8 procent uppger att de känner sig otrygga. Genomsnittet för hela landet är 15 procent.

Förtroendet för rättsväsendet har ökat från 54 till 61 procent sedan mätningarna började. Den myndighet som flest har förtroende för är polisen: 62 procent 2010 jämfört med 55 procent 2006. Kriminalvården är den myndighet där förtroendet ökat mest: 42 procent 2010 mot 29 procent 2006.

Några resultat ur NTU 2010

  • 24 % av befolkningen utsattes för något brott 2009. Vanligast var cykelstöld
  • Drygt 2 % utsattes för misshandel. Antalet är relativt oförändrat sedan 2006
  • Personer som har utsatts för brott har lägre förtroende för rättsväsendet
  • 57 % av dem som har anmält ett brott har positiva erfarenheter av polisen
  • 28 % är oroliga för att någon närstående ska drabbas av brott

    Läs NTU 2010