Den nya delgivningslagen (2010:1932) börjar gälla den 1 april 2011. Lagen innehåller flera nyheter, som att viss delgivning ska kunna göras muntligen eller med e-post. En annan nyhet är att privata företag får rätt att utföra stämningsmannadelgivning. Tidigare var det i princip bara poliser och stämningsmän som utsetts av polisen som fick göra det.

Enligt de nya reglerna blir det tillåtet med förenklad delgivning också i brottmål. Det förutsätter att den tilltalade har fått information vid ett personligt sammanträffande om att förenklad delgivning kan användas i tingsrätten. Det förutsätter också att det inte har gått mer än sex veckor sedan den tilltalade fick informationen om förenklad delgivning, när delgivningshandlingarna skickas.

Ny delgivningslag (2010:1932)

Prop. 2009/10:237 Ny delgivningslag