Regeringen föreslår i en lagrådsremiss som presenterades den 27 januari  att straffmaximum för köp av sexuell tjänst ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Enligt förslaget är syftet med skärpningen att skapa utrymme för en mer nyanserad bedömning av straffvärdet vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst.

Bland omständigheter som bör tala för en strängare bedömning nämns i lagrådsremissen att den som utför en sexuell tjänst befinner sig i en skyddslös eller annars utsatt situation, till exempel på grund av ett psykiskt funktionshinder, märkbar alkohol- eller annan drogpåverkan eller att hon eller han är ett offer för människohandel.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Lagrådsremissen Skärpt straff för köp av sexuell tjänst