Det ska bli enklare för medlemsstaterna i EU att utbyta uppgifter ur varandras kriminalregister. Det framkommer av en departementspromemoria som nyligen skickats ut på remiss.

Tanken är att varje land ska ha fullständig information om de domar som har meddelats inom EU mot de egna medborgarna.

Bakgrunden till departementspromemorian är att EU under 2009 beslutade att förbättra och förenkla för medlemsstaterna att utbyta uppgifter ur varandras kriminalregister. Systemet bygger på att varje EU-land som meddelar en fällande dom i ett brottmål mot en medborgare i ett annat EU-land regelmässigt och fortlöpande ska informera medborgarlandet om domen.

I departementspromemorian lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra EU:s beslut i Sverige. De nya reglerna föreslås träda i kraft under första halvåret 2012.

Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (Ds 2011:15)